Zasady oraz tryb przyjęcia na studenckie praktyki zawodowe

1. Studencka praktyka zawodowa jest realizowana na podstawie decyzji Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor wydaje decyzję na podstawie podania o odbycie praktyki zawodowej, skierowania lub porozumienia z podmiotem prowadzącym kształcenie.

 2. Po uzyskaniu akceptacji Dyrektora, podanie zostaje przekazane do Działu Służb Pracowniczych, który informuje pisemnie o decyzji i wyborze opiekuna praktyki.

 3. Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest dostarczyć do Działu Służb Pracowniczych następujące dokumenty:

a) skierowanie wystawione przez podmiot prowadzący kształcenie,

b) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej (w czasie praktyk); w przypadku studentów wydziału lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, analityki medycznej i pokrewnych, poszerzonego ubezpieczenia o ryzyko chorób zakaźnych (HBV, HCV, HIV) obejmującego pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej,

c) zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,

d)* informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego,

e)* obywatel innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, przedkłada również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi,

f)* oświadczenie o państwach, w których osoba zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi; jeżeli prawo tych państwa nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa,

 *(dotyczy kierunków medycznych i pokrewnych)

 4. Przed rozpoczęciem studenckiej praktyki zawodowej każdy student otrzymuje w Dziale Służb Pracowniczych kartę obiegową, w której odnotowuje się odbycie obowiązkowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych, a w przypadku studentów zawodów medycznych również z zakresu zakażeń szpitalnych.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 17 2404721

 

 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność