Zarządzenie Nr 18/2023
z dnia 01.06.2023 r. 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w sprawie zapewnienia dostępności informacji o prawach pacjenta oraz respektowania praw pacjenta przez pracowników SP ZOZ w Leżajsku.

Działając w oparciu o: Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam Kartę praw pacjenta o treści określonej w załączniku nr 1, która obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
z wyłączeniem: Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Ogólnego, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie obowiązuje Karta praw pacjenta określona w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Kartę praw pacjenta należy umieścić w każdej komórce organizacyjnej, w której są udzielane świadczenia zdrowotne, w miejscu dobrze widocznym i dostępnym dla pacjentów, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

3. Pacjentom, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą zapoznać się z treścią Karty praw pacjenta udostępnioną w oddziale przez wywieszenie, należy udostępnić Kartę w formie broszury.

§ 2

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników SP ZOZ do respektowania praw pacjenta.
2. Zobowiązuję Kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z obowiązującą treścią Karty praw pacjenta i sprawowania nadzoru nad jej przestrzeganiem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 r.

§ 4

Z dniem 01.06.2023 r. traci moc Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 17.01.2018 r.

§ 5

Za realizację zarządzenia odpowiedzialni są Kierownicy komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2023
z dnia 01.06.2023 r.

KARTA PRAW PACJENTA

Każdy obywatel ma prawo do:

1. Ochrony zdrowia.

2. Równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na warunkach i w zakresie określonym w ustawie.

I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz dostępu do środków farmakologicznych i materiałów medycznych, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.

2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
3.  Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;

2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

5. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

6. Pacjent ma prawo do wypisania ze szpitala na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia.

II. Prawo pacjenta do informacji

1.  Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

2.  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych
i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

3.  Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom.

4. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji, o której mowa w ust. 2.

5.  Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.

6.  W przypadku niepomyślnego rokowania pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2, w pełnym zakresie.

7. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w ust. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

8. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

9. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

10. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta.

11. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

III. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, działania niepożądanego produktu leczniczego.

IV. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego oraz do niepodawania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej pacjenta także po jego śmierci.

V. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia i innych informacji związanych z kontynuacją bądź zaprzestaniem leczenia.

2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.

3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.

4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

VI. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.

3. Pacjent ma prawo do leczenia bólu, a podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia.

4. Na życzenie pacjenta, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

5. W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, Zakład jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

6. Pacjent ma prawo do wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów.

7. Pacjent ma prawo do dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu przeszczepienia ich określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Pacjent ma prawo zastrzeżenia, aby po śmierci jego zwłoki nie były poddane sekcji, chyba że obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa.

VII. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

1.  Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia, udzielonych mu świadczeń zdrowotnych oraz do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz upoważnionym organom i podmiotom.

2.  Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że sprzeciwił się temu pacjent za życia lub inna osoba bliska.

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych.

4. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
VIII. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

1.  Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

IX. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1.  Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z tymi osobami.

2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

3. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się również prawo pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

4. Koszty uprawnień do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej oraz kontaktu z osobami z zewnątrz nie mogą obciążać Zakładu.

5. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na warunki przebywania innych pacjentów w oddziale, Dyrektor Zakładu lub z jego upoważnienia Kierownik oddziału może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

X. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii.

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Zakład jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

XI. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Jeżeli pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może zwrócić się do:

1. Pielęgniarki Koordynującej, Oddziałowej, Naczelnej
2. Lekarza dyżurnego, prowadzącego
3. Kierownika Oddziału
4. Dyrektora Szpitala
5. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
6. Organu Założycielskiego
7. Sekcji Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
8. Rzecznika Praw Pacjenta
9. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej
10. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
11. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
12.Sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Zakładu lub osoby wykonującej zawód medyczny wyrządzono pacjentowi szkodę materialną lub naruszono jego dobro osobiste, w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2023
z dnia 01.06.2023 r.
 


KARTA PRAW PACJENTA

Każdy obywatel ma prawo do:

1. Ochrony zdrowia.

2. Równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych na warunkach i w zakresie określonym w ustawie.

I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz dostępu do środków medycznych i materiałów medycznych, pomieszczenia

i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.

2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

3.  Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;

2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

5. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

6. Pacjent ma prawo do wypisania ze szpitala na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia.

II. Prawo pacjenta do informacji

1.  Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

2.  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych
i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

3.  Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom.

4. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji, o której mowa w ust. 2.

5.  Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.

6.  W przypadku niepomyślnego rokowania pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2, w pełnym zakresie.

7. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w ust. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

8. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji
i zabiegach pielęgniarskich.

9. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu

udzielającego świadczeń zdrowotnych.

10. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta.

11. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

III. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, działania niepożądanego produktu leczniczego.

IV. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny,
w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych
w związku z wykonywaniem zawodu medycznego oraz do niepodawania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej pacjenta także po jego śmierci.

V. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia i innych informacji związanych z kontynuacją bądź zaprzestaniem leczenia.

2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.

3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa
w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.

4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

VI. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania
w spokoju i godności.

3. Pacjent ma prawo do leczenia bólu, a podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia.

4. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

5. W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, Zakład jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

6. Pacjent ma prawo do wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów.

7. Pacjent ma prawo do dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu przeszczepienia ich określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Pacjent ma prawo zastrzeżenia, aby po śmierci jego zwłoki nie były poddane sekcji, chyba że obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa.

VII. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

1.  Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia, udzielonych mu świadczeń zdrowotnych oraz do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz upoważnionym organom i podmiotom.

2.  Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że sprzeciwił się temu pacjent za życia lub inna osoba bliska.

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych.

4. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

VIII. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

1.  Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

IX. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1.  Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z tymi osobami.

2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad
pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

3. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności rozumie się również prawo pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

4. Koszty uprawnień do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej oraz kontaktu
z osobami z zewnątrz nie mogą obciążać Zakładu.

5. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na warunki przebywania innych pacjentów w oddziale, Dyrektor Zakładu lub z jego upoważnienia Kierownik oddziału może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

X. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii.

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Zakład jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

XI. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

XII. Prawa pacjenta chorego psychicznie

Niezależnie od praw wskazanych wyżej Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo posiada następujące prawa:

1. Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia psychiatrycznego nawet gdy nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta. Pacjent w każdej chwili ma prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.

3. Uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu, życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

4. Poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody, oraz uzyskania informacji
o przysługujących mu w tej sytuacji prawach.

5.  Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw.   Prawo do pomocy w ochronie praw przysługuje również przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu pacjenta. Pomoc w ochronie praw pacjenta w szczególności polega na:

1) umożliwieniu przekazania ustnych i pisemnych skarg dotyczących naruszenia praw pacjenta,

2) umożliwieniu spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
w warunkach zapewniających swobodę wypowiedzi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby,

3) uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy.

6. Przy wyborze rodzaju i metod postępowania leczniczego bierze się pod uwagę nie tylko cele zdrowotne, ale także interesy oraz inne dobra osobiste osoby z zaburzeniami psychicznymi
i dąży do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla tej osoby uciążliwy. Lekarz informuje pacjenta o planowanych metodach leczenia.

7. Osoba z zaburzeniami psychicznymi przebywająca w szpitalu psychiatrycznym ma prawo do porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami; korespondencja takiej osoby nie podlega kontroli.

8. Osoba z zaburzeniami psychicznymi leczona w szpitalu psychiatrycznym może uzyskać zgodę lekarza kierującego oddziałem na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania jej z zakładu, jeżeli nie zagraża to jej życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

9.  Pacjent ma prawo uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych, prowadzonych w szpitalu , zajęcia te nie mogą być podporządkowane celom gospodarczym.

10. W razie stwierdzenia, że dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej zawiadamia o tym prokuratora.

11. Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając
w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw określonego rodzaju.

12. W razie stwierdzenia, że przedstawiciel ustawowy osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo nie wykonuje należycie swoich obowiązków wobec tej osoby, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej zawiadamia o tym sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby.

13. Przymus bezpośredni wobec osób z zaburzeniami psychicznymi może być stosowany wyłącznie w sytuacjach i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.   Przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek ten ma być podjęty. Przy wyborze środka przymusu należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu przymusu należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.  Przymus bezpośredni może trwać tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania.

14. O wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywającej w tym szpitalu bez jej zgody postanawia kierownik oddziału, jeżeli uzna, że ustały przyczyny przyjęcia i pobytu tej osoby w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody.   Osoba ta może za swoją później wyrażoną zgodą pozostać w szpitalu psychiatrycznym, jeżeli w ocenie lekarza jej dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy.

15. Osoba przebywająca w szpitalu psychiatrycznym, w tym również osoba ubezwłasnowolniona, może złożyć w szpitalu, w dowolnej formie, wniosek o nakazanie wypisania jej ze szpitala, co odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Taki wniosek może złożyć również: przedstawiciel ustawowy, małżonek, rodzeństwo, krewni w linii prostej oraz osoba sprawująca faktyczną nad nią opiekę.

16. W razie odmowy wypisania, osoba przebywająca w szpitalu oraz odpowiednio inne osoby wymienione w ust. 15 mogą wystąpić do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się ten szpital, o nakazanie wypisania. Wniosek składa się w terminie 7 dni od powiadomienia tej osoby o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie złożenia wniosku.

Jeżeli pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może zwrócić się do:

1. Pielęgniarki Koordynującej, Oddziałowej, Naczelnej
2. Lekarza dyżurnego, prowadzącego
3. Kierownika Oddziału
4. Dyrektora Szpitala
5. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
6. Organu Założycielskiego
7. Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
8. Sekcji Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
9. Rzecznika Praw Pacjenta
10. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej
11. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
12. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
13.Sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Zakładu lub osoby wykonującej zawód medyczny wyrządzono pacjentowi szkodę materialną lub naruszono jego dobro osobiste, w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

 

 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność