Regulamin odwiedzin

 

 1. Odwiedziny w SP ZOZ w Leżajsku odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od specyfiki Oddziału, w którym przebywa Pacjent. Informacja o godzinach odwiedzin jest dostępna na korytarzu każdego z Oddziałów.
 1. Jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby, przynoszenie lub przyprowadzanie do Szpitala małych dzieci jest niewskazane.
 1. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 2. Odwiedzający jest zobowiązany zachować ciszę i spokój w Szpitalu.
 1. Odwiedzających obowiązuje zakaz:
 • manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi, grzewczymi
 • wnoszenia na teren Szpitala i spożywania napojów alkoholowych
 • dostarczania artykułów żywnościowych, które zostały zabronione przez lekarza
 • odwiedzin w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na działanie innych niedozwolonych substancji psychoaktywnych
 • wprowadzania i przynoszenia zwierząt
 • przynoszenia przedmiotów, których posiadanie w Szpitalu jest zbędne
 • siadania na łóżkach szpitalnych
 • wchodzenia do pomieszczeń zabiegowych i do kuchni oddziałowej
 • oddalania się z pacjentem poza Oddział bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki.
 1. Osoba odwiedzająca ma obowiązek :
 • włożyć okrycie ochronne jeśli zaistnieją takie wskazania
 • podporządkować się wszelkim zaleceniom i wskazówkom ze strony personelu Szpitala w  trakcie odwiedzin.
 1. Pacjenci przebywający w Szpitalu mają zapewnione całodzienne wyżywienie dostosowane do schorzenia. Dodatkowo można zaopatrzyć pacjenta w produkty odżywcze, które nie ulegają łatwo psuciu i nie stwarzają ryzyka zatruć pokarmowych.

Zaopatrując chorego w dodatkowe produkty żywnościowe należy skonsultować się z personelem medycznym, który określi czy przyniesiona przez odwiedzających żywność nie jest u pacjenta przeciwwskazana.

 1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom do tego upoważnionym przez pisemne oświadczenie chorego udziela w godzinach odwiedzin Kierownik Oddziału lub lekarz prowadzący.
 2. Ze względu na ciężki stan chorego Kierownik Oddziału uprawniony jest do zawieszenia lub ograniczenia odwiedzin w sali, w której taki pacjent przebywa.
 1. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor Szpitala może wprowadzić ograniczenie lub zakaz odwiedzin.
 1. W razie nagłego zachorowania osoby odwiedzającej na terenie Szpitala należy niezwłocznie powiadomić personel medyczny najbliższego oddziału lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 1. Odwiedzający proszeni są o ścisłe stosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu, w przypadku rażącego ich naruszenia osoba odwiedzająca podlega wydaleniu poza obręb Szpitala i ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność