Dział Teleinformatyczny

Kierownik Działu - Eugeniusz Mierzwa

Dane telefoniczne

Kierownik Działu

tel. 17 24 04 729

Informatyk

tel. 17 24 04 730

Informatyk

tel. 17 24 04 738

Dane mailowe

Kierownik Działu

mail: it@spzoz-lezajsk.pl

Zadania Działu


Do zadań działu należy:
– zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej, telefonicznej, sprzętu komputerowego, telefonicznego oraz zabezpieczenie działania systemu monitoringu na terenie Zespołu,
– nadzór nad funkcjonowaniem specjalistycznego oprogramowania i współpraca w tym zakresie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi oraz firmami zewnętrznymi,
– nadzór nad pracą sprzętu komputerowego, telefonicznego, czuwanie nad jego prawidłowym wykorzystaniem, prowadzenie niezbędnych napraw, modernizacji, usuwanie usterek,
– prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi programów wykorzystywanych w Zespole, udzielanie w tym zakresie porad i konsultacji,
– przygotowywanie i terminowe przesyłanie danych do instytucji i organów, w tym do ZUS,
– zabezpieczenie, archiwizacja i ochrona danych zgromadzonych w systemach informatycznych.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność