Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię

W latach 2022 – 2023 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku realizował projekt pn.: Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Leżajskudofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr XI REACT-EU, działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem niniejszego projektu jest podniesienie poziomu jakości, oraz zwiększenie efektywności i dostępności usług w sektorze zdrowia na terenie województwa podkarpackiego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup i instalację sprzętu informatycznego i niezbędnego oprogramowania, oraz wdrożenie warstwy narzędziowej umożliwiającej osiągnięcie wyższej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie komunikacji wszystkich uczestników Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej na terenie województwa podkarpackiego, do czego niezbędnym jest również utrzymanie integracji z platformą regionalną RCIM po jej modernizacji.

Wśród długoterminowych korzyści, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu wyróżnić należy :
 • Poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zarówno w powiecie, jak i na terenie województwa  podkarpackiego,
 • Możliwość realizacji bardziej funkcjonalnych e-usług o poziomie dojrzałości 3 stopnia w obszarze e-zdrowia
 • Zwiększenie niezawodności działania systemów informatycznych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa  i ochrony danych
 • Zwiększenie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług publicznych i umożliwianie im pełniejszego udziału w życiu społecznym
 • Poprawa warunków zarządzania i zwiększenie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług
 • Dorównanie standardów służby zdrowia działającej na Podkarpaciu do poziomu krajów wysokorozwiniętych.
Wartość całkowita projektu: 4 205 554,50 zł Dofinansowanie ze środków EFRR: 3 574 721,31 zł Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Leżajsku: 626 921,79 zł

W latach 2017-2018 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku realizował projekt pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczeństwa zamieszkałego w powiecie leżajskim poprzez rozbudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczeństwa zamieszkałego w powiecie leżajskim, a także w regionie województwa podkarpackiego.

Projekt zakładał rozbudowę istniejącego budynku SP ZOZ w Leżajsku o Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy i wyposażenie go. W pawilonie funkcjonować będą: blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią pracownia tomografii komputerowej i pracownia rezonansu magnetycznego.

Realizacja projektu wpłynie na:
– poprawę stanu zdrowia społeczeństwa powiatu leżajskiego, a także regionu podkarpackiego,
– poprawę dostępu do usług medycznych dla mieszkańców regionu podkarpacia w obszarze lecznictwa szpitalnego objętego mapami potrzeb zdrowotnych dla województwa podkarpackiego,
– poprawę warunków świadczenia usług medycznych.

Całkowita wartość projektu: 20 106 832,91 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 9 858 588,07  zł
Dotacja ze środków Starostwa Powiatowego w Leżajsku: 3 917 510,00 zł

FE_Inrastruktura_i_Srodowisko_rgb

W latach 2017-2018 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku realizował projekt pod nazwą „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku wraz z dostosowaniem i doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie roli Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jako strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Projekt zakładał budowę lądowiska dla helikopterów ratunkowych oraz modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny oraz w jedno stanowisko intensywnej terapii i dwa stanowiska resuscytacyjno-zabiegowe.

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych, efektywności świadczonych usług ratownictwa medycznego oraz wzrostu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia mieszkańców w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Realizacja projektu zapewnia SP ZOZ w Leżajsku świadczenie usług zdrowotnych ratujących życie ludzkie na wysokim poziomie opartym o standardy obowiązujące w państwach Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu: 4 194 471,96 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 3 077 098,38 zł
Dotacja ze środków Starostwa Powiatowego w Leżajsku: 680 000,00 zł

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
W związku z tym informujemy, że podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.

W latach 2012-2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku realizował projekt pt. „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego , Priorytetu III Społeczeństwo informacyjne, działania 3.1 Społeczeństwo informacyjne.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępu obywateli do usług zdrowotnych realizowanych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych wspierających e-usługi w tym głównie systemu e-Zdrowie.

W ramach projektu zakupiony oraz zainstalowany został nowoczesny sprzęt oraz wdrożone oprogramowanie.

Całkowita wartość projektu: 3 181 242,41 zł
Dofinansowanie 
ze środków EFRR:  2 524 963,04 zł
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Leżajsku: 656 279,37 zł

W latach 2009-2010 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku realizował projekt pt. „Przebudowa i dostosowanie istniejącego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Leżajsku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Priorytetu V: Infrastruktura publiczna, Działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Celem głównym Projektu było zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz bezpieczeństwo nowonarodzonych dzieci, które korzystać będą z usług medycznych oferowanych przez Szpital Powiatowy w Leżajsku w obszarze Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Celem szczegółowym Projektu było dostosowanie Oddziału do zmieniających się potrzeb i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym w szczególności do wymogów obowiązujących przepisów prawa.

W ramach Projektu wykonano prace budowlane obejmujące przebudowę i dostosowanie istniejącego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Leżajsku do wymogów obowiązującego prawa oraz zakup 356 sztuk specjalistycznego sprzętu medycznego i aparatury medycznej z przeznaczeniem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Całkowita wartość projektu: 8 242 263,21 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 4 539 689,77 zł

W latach 2012-2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku realizował projekt pt. „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki zdrowotnej w Leżajsku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Priorytetu II: Infrastruktura techniczna, Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna.

Celem głównym Projektu była poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej w SP ZOZ w Leżajsku.
Realizacji projektu wpłynęła na zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie przesyłu i optymalnego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej.

Całkowita wartość projektu: 2 352 000,00 zł
Dofinansowania ze środków EFRR:
1 799 044,25 zł

W roku 2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku realizował projekt pt. Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajskudofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Priorytetu V: Infrastruktura publiczna, Działania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Celem głównym Projektu była poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu społeczeństwa zamieszkałego w powiecie leżajskim. Projekt składał się z 2 etapów: Etap I – Przebudowa części budynku Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Leżajsku i adaptacja pomieszczeń na Zakład Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej. Etap II – Zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego.W ramach tego etapu zakupiona została specjalistyczna aparatura i sprzęt medyczny stanowiące wyposażenie Zakładu Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej (2 gastroskopy video, 2 kolonoskopy video, bronchoskop video, 2 stoły zabiegowe) oraz nowoczesny sprzęt do wykrywania chorób nowotworowych m.in. tomograf komputerowy, mammograf, aparat USG, aparat USG echokardiograf, aparat RTG – ramię C. Całkowita wartość projektu: 3 993 438,50 zł Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 3 787 198,37 złW latach 2004-2006 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku realizował projekt pn. “Modernizacja i wyposażenie szpitala w nowoczesne urządzenia diagnostyczne” dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałania 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Podstawowym celem przedsięwzięcia była poprawa jakości oraz poszerzenie zakresu usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ w Leżajsku. Realizacja projektu miała przyczynić się również do podniesienia standardu infrastruktury zdrowotnej oraz spełnienia wymogów prawnych Polski i Unii Europejskiej.

Przedmiotem projektu była modernizacja pomieszczeń oraz zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego.
W ramach projektu zakupiono:

 • aparat USG z możliwością wykonywania badań Doppler,
 • diagnostyczny aparat radiologiczny ze stołem kostnym i stojakiem do zdjęć,
 • diagnostyczny aparat radiologiczny ze ścianką do prześwietleń (zdalnie sterowany), stołem kostnym i stojakiem do prześwietleń,
 • tomograf komputerowy,
 • przewoźny diagnostyczny aparat RTG,
 • wywoływarkę automatyczną do zdjęć mammograficznych,
 • wywoływarkę automatyczną do zdjęć ogólnodiagnostycznych,
 • fotokopiarkę do podpisywania klisz radiologicznych.

Całkowita wartość projektu: 3 933 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:
2 949 750,00 złW latach 2004-2006 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku realizował projekt pn. “Adaptacja i wyposażenie obiektów dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałania 1.3.2. Regionalna infrastrukturaochrony zdrowia.

Głównym celem Projektu było podniesienie poziomu życia poprzez poprawę jakości infrastruktury ochrony zdrowia.

Celami szczegółowymi przedsięwzięcia były:

 • poprawienie dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych przez SP ZOZ w Leżajsku,
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług w sposób pozwalający na kompleksową obsługę pacjentów,
 • podniesienie standardu infrastruktury zdrowotnej,
 • sprostanie aktualnym wymogom prawnym Polski i UE,
 • poprawa jakości dostępności do systemu ratownictwa medycznego,
 • poprawa lecznictwa specjalistycznego i wysokospecjalistycznego stacjonarnego i ambulatoryjnego.

Przedmiotem projektu był zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego.

Całkowita wartość projektu: 2 150 399,91 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 694 060,01zł

W latach 2004-2006 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku realizował projekt pn. “Małe wrota szpitala” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działania 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Głównym celem Projektu było wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego powiatu leżajskiego oraz wyrównanie dysproporcji
w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu pomiędzy dużymi ośrodkami a obszarami wiejskimi i małymi miastami.

Celami szczegółowymi przedsięwzięcia były m.in.:

 • wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług e-zdrowie,
 • podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do usług medycznych oferowanych przez SP ZOZ w Leżajsku i informacji z zakresu ochrony zdrowia drogą elektroniczną,
 • możliwość włączenia się SP ZOZ w ogólnopolski obieg dokumentacji medycznej.

W ramach projektu zakupiono:

 • okablowanie strukturalne – 171 punktów elektryczno – logicznych,
 • nową centralę telefoniczną,
 • 2 urządzenia wielofunkcyjne (ksero, drukarka, skaner, fax),
 • 5 serwerów,
 • 120 terminali,
 • 5 komputerów przenośnych,
 • oprogramowanie Przychodni Specjalistycznej,
 • oprogramowanie Elektroniczny Obieg Dokumentów,
 • oprogramowanie pakiet biurowy,
 • oprogramowanie antywirusowe.

Całkowita wartość projektu: 1 371 461,04 
Dofinansowanie ze środków EFRR:
831 105,39 zł

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność