PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, nie jest potrzebne skierowanie. Osoba, która spełnia kryteria programu, może zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie z placówką realizującą program, by ustalić termin wizyty.
Pracownia mammograficzna znajduje się w budynku głównym szpitala na II piętrze. Badania mammograficzne wykonywane są przez techników elektroradiologów przeszkolonych w zakresie mammografii.
Program obejmuje populację kobiet w wieku od 45 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:
1) nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
2) otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2007 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
– rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki)
– mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2.
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Etap podstawowy – schemat postępowania:

1) zarejestrowanie w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ, z jednoczesną weryfikacją kwalifikacji do objęcia programem kobiety, która zgłosi się do programu,
2) przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
3) wykonanie badania mammograficznego: 2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem, sporządzenie Karty badania mammograficznego,
4) podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w zależności od wyniku badania ( w przypadku konieczności skierowania pacjentki do etapu pogłębionej diagnostyki, kierujący zobowiązany jest udzielić informacji o wszystkich świadczeniodawcach realizujących ten etap programu w województwie oraz przekazać pacjentce oprócz opisu także zdjęcie
5) tryb wydawania wyników badań
– prawidłowy wynik badania przy braku czynników ryzyka może być przekazany za pośrednictwem poczty na adres pacjentki z zaleceniem ponownego zgłoszenia się na badanie po 24 miesiącach,
– prawidłowy wynik badania przy współistniejących czynnikach ryzyka określonych w programie może być przekazany za pośrednictwem poczty na adres pacjentki z zaleceniem zgłoszenia się na kolejne badanie po 12 miesiącach,
– w przypadku nieprawidłowego wyniku badania wykonanego w warunkach stacjonarnych, informuje się pacjentkę o konieczności dalszej diagnostyki i (jeśli nie zgłosi się po odbiór wyniku w ciągu 3 miesięcy) wzywa po odbiór wyniku i skierowania do etapu pogłębionej diagnostyki,
– w przypadku nieprawidłowego wyniku badania wykonanego w mammobusie informuje się (pisemnie i/lub telefonicznie) pacjentkę o konieczności dalszej diagnostyki i w porozumieniu z nią przekazuje się całą dokumentację badania pacjentce lub bezpośrednio do ośrodka pogłębionej diagnostyki wybranego przez pacjentkę, odnotowując to w dokumentacji medycznej,
– w przypadku nieprawidłowego wyniku badania i braku możliwości skontaktowania się z pacjentką/ braku odpowiedzi pacjentki na wezwanie, wysyła się kopię dokumentacji pacjentki do lekarza POZ, do którego złożyła deklarację z prośbą o dołączenie do karty choroby pacjentki i bezpośrednią interwencję w miejscu zamieszkania (informację o przynależności pacjentki do lekarza POZ można uzyskać z systemu informatycznego udostępnionego przez NFZ lub z oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla miejsca zameldowania pacjentki).


Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność