Dział analiz i rozliczeń świadczeń medycznych

Łukasz Zych - kierownik

Marcin Półtorak - inspektor

Michalina Marcinowska - starszy referent

Dane kontaktowe

Kierownik

tel. 17 24 04 750

lukasz.zych@spzoz-lezajsk.pl

Sekcja rozliczeń

tel. 17 24 04 755

rozliczenia@spzoz-lezajsk.pl

Zadania

Do zadań działu należy:

– terminowe rozliczanie świadczeń z płatnikiem,
– bieżąca kontrola wykonania świadczeń medycznych i poziomu realizacji zawartych umów,
– udział w postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
– przygotowywanie zmian do umów zawartych z NFZ,
– analiza aktów prawnych w zakresie rozliczeń z płatnikiem oraz przekazywanie tej informacji do komórek organizacyjnych udzielających świadczeń,
– weryfikacja realizacji świadczeń pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami,
– przygotowywanie raportów statystycznych i rozliczeniowych dotyczących realizacji umów zawartych z NFZ oraz wykonania świadczeń przez pracowników kontraktowych,
– udostępnianie danych dotyczących realizacji świadczeń niezbędnych do sporządzenia raportów i sprawozdań przez inne komórki organizacyjne,
– koordynacja techniczna obsługi rejestrów dedykowanych do ewidencjonowania i sprawozdawania niektórych zakresów świadczeń na podstawie obowiązujących przepisów i zarządzeń.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność