Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznych na podstawie skierowania od lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie zazwyczaj jest ważne dokąd istnieją przesłanki do kontynuacji leczenia i dokąd pacjent je kontynuuje.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:
1) ginekologa i położnika;
2) dentysty;
3) wenerologa;
4) onkologa;
5) psychiatry;
6) dla osób chorych na gruźlicę;
7) dla osób zakażonych wirusem HIV;
8) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej;
9) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
10) w zakresie leczenia uzależnień:
– dla zgłaszających się z powodu uzależnienia,
– dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną;
11) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz uprawnionego żołnierza lub pracownika, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 %;
12) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz dla weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 %,
12) w zakresie badań dawców narządów;
13) dla osób  do  18 roku  życia,  u  których  stwierdzono  ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały  w prenatalnym  okresie   rozwoju   dziecka   lub   w czasie   porodu,   na podstawie  zaświadczenia  lekarza  podstawowej  opieki  zdrowotnej  lub  lekarza ubezpieczenia  zdrowotnego,  posiadającego specjalizację  II  stopnia  lub  tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii;
14) dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
15) psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Rejestracja do poradni może być dokonywana osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią.
W trakcie pierwszorazowej rejestracji pacjent jest wpisywany w kolejkę oczekujących i ma wyznaczany termin wizyty.
Przy rejestracji w trakcie porady pacjent winien przedstawić dowód osobisty.

W trakcie porady lekarz specjalista przeprowadza badanie lekarskie, orzeka o stanie zdrowia, kieruje na dodatkowe badania (badania należy wykonać w miejscu wskazanym przez lekarza), kieruje do innego specjalisty, do szpitala bądź na rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe.

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni pod następującymi numerami telefonicznymi:

1Poradnia  chirurgii  ogólnej – (17) 24 04 777

2. Poradnia  dermatologiczna – (17) 24 04 769

3. Poradnia  diabetologiczna – (17) 24 04 778

4. Poradnia  gastroenterologiczna – (17) 24 04 769

5. Poradnia  endokrynologiczna – (17) 24 04 778

6. Poradnia ginekologiczno-położnicza – (17) 24 04 771

7. Poradnia  gruźlicy i chorób płuc – (17) 24 04 775

8. Poradnia  nefrologiczna dla dzieci – (17) 24 04 769

9. Poradnia  neurologiczna –  (17) 24 04 780

10. Poradnia  okulistyczna – (17) 24 04 788

11. Poradnia  otolaryngologiczna – (17) 24 04 782

12. Poradnia  preluksacyjna – (17) 24 04 765, (17) 24 02 800

13. Poradnia  rehabilitacyjna – (17) 24 04 917

14. Poradnia reumatologiczna – (17) 24 04 767

15. Poradnia urazowo-ortopedyczna – (17) 24 04 765, (17) 24 04 800

16. Poradnia zdrowia psychicznego  (17) 24 04 941

17. Poradnia medycyny pracy – (17) 24 04 784

18. Poradnia logopedyczna – (17) 24 05 260

19. Poradnia urologiczna – (17) 24 05 258

20. Poradnia neonatologiczna –  (17) 24 04 848

21. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – (17) 24 04 942

22. Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci młodzieży – Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – (17) 24 06 192, (17) 24 06 193

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych bez kolejki.
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych bez kolejki są:

– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
– Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
– Kobiety w ciąży,
– Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
– działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
– uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, osoby represjonowane z powodów politycznych, osób deportowanych do pracy przymusowej,
– osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność