Dział Organizacyjno-Prawny

Kierownik Działu - Bożena Smycz

Dane telefoniczne

Kierownik Działu

tel. 17 24 04 725

Sekcja organizacji, statystyki i analiz

tel. 17 24 04 727

Sekcja organizacji, statystyki i analiz

tel. 17 24 04 764

Ruch chorych

tel. 17 24 04 728

Dane mailowe

Kierownik Działu

mail: organizacyjny@spzoz-lezajsk.pl

Zadania Działu


Do zadań działu należy m.in.:
– współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji jednostki,
– tworzenie oraz ewidencja umów zawieranych przez Zespół z podmiotami zewnętrznymi,
– przeprowadzanie postępowań konkursowych z wyłączeniem postępowań do których mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych,
– przygotowywanie ofert i udział w postępowaniach konkursowych na udzielanie przez Zespół świadczeń zdrowotnych,
– prowadzenie spraw rejestrowych Zespołu,
udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w SP ZOZ z funduszy UE i krajowych.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność