Dokumentacja medyczna jest własnością zakładu.

Dokumentacja jest udostępniana odpłatnie na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu lub osoby przez niego upoważnionej:

  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta (jeżeli osobą upoważnioną przez pacjenta jest osoba niewskazana w dokumentacji medycznej do wniosku należy dołączyć upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej. Niżej pomocniczy wzór upoważnienia , z którego pacjent może skorzystać)
  • upoważnionym organom (np. organy emerytalno-rentowe, sądy).
Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej są następujące:

  • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł,
  • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 14,00 zł,
  • wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 3,00 zł,
  • odpis badań laboratoryjnych – pakiet wyników badań wykonanych w ciągu 1 dnia – 3,00 zł.
Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Osoba ubiegająca się o udostępnienie jej dokumentacji składa w dowolnej formie wniosek o udostępnienie dokumentacji określający tożsamość pacjenta oraz rodzaj, zakres dokumentacji i sposób udostępnienia.
Wniosek może zostać sporządzony  pisemnie na  pomocniczym Formularzu F-I-ISO-7/ZI/01 („Wniosek o sporządzenie wyciągu/odpisu/kopii dokumentacji medycznej”),  sporządzonym własnoręcznie piśmie lub ustnie, co osoba przyjmująca wniosek dokumentuje wypełniając  Formularz F-I-ISO-7/ZI/01.

Wniosek o sporządzenie wyciągu odpisu kopii dokumentacji medycznej- pobierz plik (pdf, 133KB)

Wniosek należy złożyć osobiście  lub przez osobę upoważnioną, celem potwierdzenia tożsamości składającego wniosekPrzeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność