Dział Zamówień Publicznych

p.o. Kierownika Działu - Magdalena Zastawny

Dane telefoniczne

p.o. Kierownika Działu

tel. 17 24 04 724

Zamówienia

tel. 17 24 04 723

Dane mailowe

p.o. Kierownik Działu

magdalena.zastawny@spzoz-lezajsk.pl

zamowienia@spzoz-lezajsk.pl

Zadania

Do zadań działu należy:
– ścisła współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych SPZOZ w Leżajsku i koordynacja prac w zakresie udzielania zamówień publicznych;
– prowadzenie działań służących zapewnieniu prawidłowego i jednolitego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w SPZOZ w Leżajsku w zakresie zamówień publicznych;
– sporządzanie projektu rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień oraz jego aktualizacja na podstawie informacji przekazywanych z poszczególnych komórek organizacyjnych SPZOZ w Leżajsku;
– informowanie w zakresie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych przy sporządzaniu wniosków przez komórki organizacyjne SPZOZ w Leżajsku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
– organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane;
– w przypadku postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE lub Biuletynie Zamówień Publicznych;
– publikacja na stronie internetowej: https://www.spzoz-lezajsk.pl/zamowienia-publiczne/ odnośnika do strony internetowej prowadzonego postępowania;
– udział w postępowaniach odwoławczych i skargowych dotyczących zamówień publicznych;
– prowadzenie rejestru umów o zamówienie publiczne;
– sporządzanie projektów rocznych sprawozdań zgodnie z wymaganiami przepisów powszechnie obowiązujących i przekazywanie ich do Urzędu Zamówień Publicznych;
– udzielanie zainteresowanym jednostkom lub pracownikom informacji o obowiązujących przepisach prawa dotyczących zamówień publicznych, związanych z realizacją danego zamówienia;
– organizowanie i prowadzenie zapytań ofertowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi;
– opracowywanie projektów umów w zakresie realizowanych zakupów dostaw i usług, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aneksów do tych umów;
– kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność