Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)                                        

Zespół sprawuje opiekę środowiskową nad osobami wymagającymi ciągłej, czynnej pomocy z powodu długotrwałych lub nawracających zaburzeń psychotycznych. Szczególnie w przypadku wyraźnego pogorszenia funkcjonowania społecznego oraz u osób, w przypadku których opieka ambulatoryjna okazała się niewystarczająca (częste pobyty w szpitalu, brak odpowiedniej współpracy w przyjmowaniu leków).
Opieka oferowana jest w formach wizyt domowych, sesji wsparcia psychospołecznego z rodziną lub innymi bliskimi osobami pozostającymi w otoczeniu domowym pacjenta. Zespół współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) oraz z placówkami pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej.

Zespół podtrzymuje regularny kontakt z pacjentem, wspomaga proces leczenia i zdrowienia, przeciwdziała narastaniu kryzysów, stara się zapobiegać zbędnej hospitalizacji. Po odzyskaniu zdrowia w stopniu pozwalającym na rezygnację ze wsparcia zespołu, pacjent kontynuuje leczenie w trybie ambulatoryjnym w poradni zdrowia psychicznego.

Przyjęcie do Zespołu wymaga zgody pacjenta wyrażonej na piśmie (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych również opiekuna ustawowego lub kuratora).
Pacjent wyrażając zgodę na leczenie w zespole jednocześnie wyraża zgodę na wizyty domowe lekarskie i psychologiczne/ terapeuty środowiskowego/ pielęgniarki środowiskowej.

Zajmujemy się głównie leczeniem pacjentów z rozpoznaniem:
– schizofrenii,
– zaburzeń schizoafektywnych,
– choroby afektywnej dwubiegunowej (maniakalno-depresyjnej) i choroby afektywnej jednobiegunowej (depresja nawracająca),
– innych psychoz urojeniowych i afektywnych.

Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji przez lekarza psychiatrę i kwalifikacji, podczas której określa się warunki współpracy.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność