UROCZYSTE OTWARCIE OIOM
Dodano 17.10.19, ostatnia modyfikacja 17.10.19

W dniu 11 września 2019r.  odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii. Oddział został uruchomiony w nowej lokalizacji - w pomieszczeniach po bloku operacyjnym, który w ubiegłym roku został przeniesiony do nowego pawilonu diagnostyczno-zabiegowego.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: przedstawiciele Zarządu Powiatu, dyrektor SP ZOZ oraz kierownik OIOM-u.

Zakres wykonanych prac obejmował gruntowną przebudowę i modernizację pomieszczeń w celu dostosowania ich do obowiązujących wymogów prawnych, zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 360 278 zł.

Dotacja ze środków Starostwa Powiatowego wyniosła 1 000 000 zł,
pozostała kwota tj. 1 360 278 zł stanowiły środki własne SP ZOZ.


Mamy nadzieję, że Oddział będzie dobrze służył pacjentom korzystającym ze śrwiadczeń zdrowotnych w naszym Zakładzie.

 


Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej
Dodano 26.07.16, ostatnia modyfikacja 24.08.16
    
       W czerwcu 2016 r. zakończył się kilkumiesięczny remont Oddziału Chirurgii Ogólnej. Wiodącym celem prac remontowych było podniesienie standardu i użyteczności Oddziału, jak również poprawa komfortu pobytu pacjentów.
       Prace remontowe polegały na:
  • modernizacji sal chorych, sal zabiegowych, gabinetów lekarskich, pielęgniarskich oraz pomieszczeń sanitarnych,
  • wyposażeniu sal chorych w nowe łóżka elektryczne i meble,
  • wyposażeniu Oddziału w nowe sprzęty,
  • wykonaniu nowych inastalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz instalacji gazów medycznych,
  • wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Koszt modernizacji Oddziału Chirurgii Ogólnej wyniósł ok. 500 000 zł, w tym dotacja ze Satrostwa Powiatowego w Leżajsku wyniosła 100 000 zł.

      Od początku lipca odnowiony i wyposażony w nowy sprzęt Oddział wznowił działalność. Obecnie liczy 42 łóżka w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej. Dzięki przeprowadzonej modernizacji znacząco poprawiły się warunki leczenia, jak również polepszyły się warunki pracy personelu medycznego.

           
          

BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2018
Dodano 23.09.19, ostatnia modyfikacja 23.09.19
     W dniu 20 września 2019r.podczas gali finałowej konkursu "Budowa Roku Podkarpacia 2018" SP ZOZ w Leżajsku za zadanie p.n. "Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy SOR Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, ul. Leśna 23" wyróżniony został Nagrodą Pierwszego Stopnia oraz tytułem Budowa Roku Podkarpacia 2018 w kategorii Obiekty Użyteczności Publicznej.

   Celem konkursu była promocja myśli technicznej i naukowej, nowatorskich rozwiązań, wysokiej jakości robót oraz rzetelności w działaniu na rzecz budownictwa i ochrony środowiska, prezentacja i popularyzacja osiągnięć inwestorów, projektantów i wykonawców przedsięwzięć budowlanych, na których uzyskano wyróżniające się wyniki w okresie realizacji obiektu budowlanego lub całego procesu inwestycyjnego oraz promocja wyróżniających się uczestników procesu inwestycyjnego.


   Organizatorami konkursu byli Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

    Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

Dziękujemy Kapitule Konkursu za przyznanie tak prestiżowej nagrody.


Otwarcie Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego
Dodano 11.10.18, ostatnia modyfikacja 18.10.18

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w dniu 10.10.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego zrealizowanego w ramach projektu: „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla społeczeństwa zamieszkałego w powiecie leżajskim poprzez rozbudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku”.

W uroczystości udział wzięli: senator Janina Sagatowska, poseł Jerzy Paul, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Dyrektor Generalny Urządu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, Katarzyna Kowalewska - Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych NFZ w Rzeszowie, Zarząd Powiatu ze starostą Markiem Śliżem, członkowie Rady Powiatu, członkowie Rady Społecznej SP ZOZ w Leżajsku, dyrektorzy N ZOZ-ów i innych zakładów pracy z terenu Powiatu Leżajskiego, burmistrzowie i wójtowie z Powiatu Leżajskiego, Dyrektorzy Szpitali z sąsiednich powiatów i licznie personel Szpitala. Na uroczystość przybyli przedstawiciele firmy projektowej oraz i przedstawiciele wykonawców Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego: firmy Hartbex i firmy Erbud oraz przedstawiciele dostawców sprzętu medycznego.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI – Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 – infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu – 20 106 832,91 zł , dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 858 588,07 zł. Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane zostały sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Leżajsku w kwocie 3 917 510,00 zł oraz środków własnych SP ZOZ w kwocie 6 330 734,84 zł.

W ramach projektu dokonano budowy Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego, w którym uruchomiono nowoczesny, dobrze wyposażony i spełniający obowiązujące standardy Blok Operacyjny, składający się z czterech sal operacyjnych z salą pooperacyjną, Pracownię Rezonansu Magnetycznego, wyposażoną w wysokiej klasy Rezonans Magnetyczny Siemens – 1,5 T, przeniesiono Pracownię Tomografii Komputerowej oraz uruchomiono Centralną Sterylizatornię.

Przeprowadzona inwestycja była niezbędna ze względu na obowiązujące wymogi, dotyczące funkcjonowania Bloku Operacyjnego, który warunkuje funkcjonowanie wszystkich oddziałów zabiegowych i pozwoli na podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poszerzenie oferty diagnostycznej Zakładu o badania Rezonansu Magnetycznego. Mamy nadzieję, że zrealizowana inwestycja przez długie lata będzie dobrze służyć mieszkańcom Powiatu Leżajskiego i powiatów sąsiednich.


NAGRODY I NOMINACJE DLA NOWYCH INWESTYCJI
Dodano 11.04.19, ostatnia modyfikacja 12.04.19
     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku został nominowany do finału Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXIw.  2018." 
Nominacja dotyczy 2 obiektów wybudowanych w 2018r.: lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz bloku operacyjnego .
    Równocześnie informujemy, że blok operacyjny został nagrodzony w XVIII edycji konkursu "O Kryształową Cegłą" w kategorii: Obiekty Zdrowia. Obiekty oceniała międzynarodowa kapituła złożona z architektów, która odwiedziła każdy z budynków i wybrała najlepsze.

Pierwsze lądowanie śmigłowca ratunkowego
Dodano 27.09.18, ostatnia modyfikacja 27.09.18

W dniu dzisiejszym, na nowo wybudowanym lądowisku dla śmigłowców ratunkowych, po raz pierwszy wylądował śmigłowiec ratunkowy w celu odebrania pacjenta przewiezionego przez zespół ratownictwa medycznego       i przewiezienia go do odpowiedniej placówki medycznej. Jak się okazało, lądowisko bardzo szybko, od oddania do użytkowania okazało się potrzebne. Mamy nadzieję, że sprawny transport pacjenta przyczyni się do udzielenia skutecznej pomocy medycznej.


800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta
Dodano 19.11.18, ostatnia modyfikacja 19.11.18
13.11.2018 r. w całym kraju rozpoczęła działanie Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzwoniąc pod numer 800 190 590 będzie można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. W celu zagwarantowania wysokiej jakości obsługi Pacjentów, rozmowy będą nagrywane.

OTWARCIE LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH
Dodano 19.09.18, ostatnia modyfikacja 11.04.19

       W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku w dniu 18.09.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie lądowiska zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą:  „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku wraz z dostosowaniem i doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.”

       W uroczystości udział wzięli: poseł Jerzy Paul, Przedstawiciele europosła Stanisława Ożoga i posła Mieczysława Miazgi, przedstawiciel Wojewody i Marszałka Województwa Podkarpackiego, Zarząd Powiatu ze starostą Markiem Śliżem, Rada Powiatu z przewodniczącą Danutą Pinderską, dyrektorzy N ZOZ-ów i innych zakładów pracy z terenu Powiatu Leżajskiego, burmistrzowie i wójtowie z Powiatu Leżajskiego, Dyrektorzy Szpitali z Jasła, Łańcuta i licznie personel Szpitala. Na uroczystość przybył też projektant pan Stanisław Kozłowski oraz przedstawiciele wykonawcy lądowiska - firmy Heli Factor.

       Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1  Infrastruktura ratownictwa medycznego.

         Całkowita wartość projektu - 4 194 471,96 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3 077 098,38 zł. Wkład własny został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Leżajsku w kwocie 680 000,00 zł oraz środków własnych SP ZOZ.

          W ramach projektu dokonano budowy lądowiska - koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 1 718 000,00 zł oraz dokonano zakupu sprzętów i wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego za kwotę około 2 300 000,00zł.

          Ze względu na istniejący w SP ZOZ w Leżajsku Szpitalny Oddział Ratunkowy posiadanie lądowiska jest obowiązkowe. Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowe sprzęty i aparaturę medyczną przyczyni się do podniesienia standardu udzielanych świadczeń i pozwoli objąć profesjonalną opieką medyczną większą liczbę pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia.


Wybierz poprzedni miesiąc luty 2024 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]